#

Do Thi Thanh Ha

Recruitment Consultant tại Navigos Search Vietnam

Chưa có đánh giá
3

Lĩnh vực Mentoring

Định hướng nghề nghiệp: Nhân sự

Giới thiệu bản thân

Human Resources Consulting

Kinh nghiệm làm việc

 • Recruitment Consultant

  Navigos Search Vietnam

  Navigos Search is the largest recruitment firm with 18 years’ experience in Vietnam market. Navigos Search is now a member of En World Group, Japan with 13 offices in 5 countries including Japan, Vietnam, Thailand, India and Australia.

  Main responsibilities:
  1. Talent Acquisition
  2. Career Consulting
  3. Business Development

  03/2017 - Hiện tại

Quá trình học tập

 • Học Viện Ngân hàng

  Accounting & Auditing

  09/2013 - 06/2017

Hoạt động ngoại khóa

 • favicon_icon

  Tomorrow Bankers Club – Banking Academy

  Vice-President

 • favicon_icon

  The Associated Organ of Vietnamese Students’ Association - Faculty of Accounting & Auditing – Banking Academy

  Head of External Relations Department