#

Nguyễn Minh Phương

Đã kết nối 0 / 100 Mentee

Business Development Trainee tại Prudential Vietnam Assurance

Chưa có đánh giá
3

Lĩnh vực cố vấn

Ứng tuyển các chương trình: Các hoạt động xã hội (CLB/ tình nguyện...)
Định hướng nghề nghiệp: Sales

Giới thiệu bản thân

Business Development Trainee Prudential 2019

Kinh nghiệm làm việc

 • Business Development Trainee

  Prudential Vietnam Assurance

  10/2019 - Hiện tại

Quá trình học tập

 • Foreign Trade University

  External Economics

  3.7/4

Hoạt động ngoại khóa

 • SEO-Vietnam

  Fellow Summer 2019

  06/2019 - 10/2019
 • Tomorrow Entrepreneurs Club (TEC-FTU)

  Head of External Affairs Department

  10/2017 - 10/2018
 • Unilever Leadership Training Program

  Customer Development Trainee

Tên giải thưởng

 • Nielsen Case Competition 2018

  TOP 6